JetBrains GoLand 2018.3.2 Windows/Linux/macOS

GoLand là một IDE JetBrains thương mại mới nhằm cung cấp một môi trường công thái học để phát triển Go. IDE mới này mở rộng nền tảng IntelliJ với sự trợ giúp của lập…
JetBrains Rider 2018.3 Windows/Linux/macOS

JetBrains Rider là một môi trường phát triển tích hợp mới dựa trên nền tảng IntelliJ và ReSharper. Rider của .NET framework, cốt lõi của mới các dự án Mono cross-nền tảng .NET và trên…
JetBrains CLion 2018.3.2 Windows/Linux/macOS

JetBrains CLion là một trong những sản phẩm mới nhất của JetBrains, một môi trường lập trình cao cấp cho các ngôn ngữ C, C ++. Phần mềm này có nhiều tính năng, trong đó…
JetBrains PyCharm Pro 2018.3.2 Win/Linux/macOS

Mô tả Ngôn ngữ lập trình Python được thiết kế vào năm 1991 bởi lập trình viên người Hà Lan, Fan Roscom. Các tính năng hướng đối tượng, thông dịch viên, cấp cao và tất…